Home

Waarom een Register Deskundigheid Financiële Dienstverlening?
Met de komst van de Wfd en later de Wft heeft de wetgever vanaf 1 januari 2006 een wettelijk vergunningenregister in het leven geroepen. Een belangrijke eis voor het verkrijgen van een Wft-vergunning is het voldoen aan deskundigheidseisen. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft als adviesorgaan voor het ministerie van Financiën de deskundigheidseisen per module vastgelegd. De uitvoering van de controle of een aanvrager beschikt over voldoende deskundigheid ligt bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Na de invoering van de Wft is er een aanvullende voorwaarde voor deskundigheid vastgelegd; Permanente Educatie. Deze voorwaarde ligt wettelijk vast aan de diplomaplicht. Deze ligt echter alleen vast voor de feitelijk leider (persoon) van een vergunninghouder (bedrijf). Het bijhouden en registreren van de Permanente Educatie is een verantwoordelijkheid die rust op de vergunninghouder.

Binnen de financiële dienstverlening zijn er veel medewerkers met klantcontact werkzaam die beschikken over een diploma op grond waarvan zij zouden kunnen optreden als feitelijk leidinggevende, maar die dat op dit moment niet doen. Voor deze medewerkers geldt dat ze hun deskundigheid kunnen behouden (en daarmee hun mogelijkheid om als feitelijk leidinggevende te fungeren) door de wettelijk verplichte permanente educatie te blijven volgen voor die gebieden waarop zij deze kwalificatie wensen te behouden.

De Stichting Assurantie Registratie heeft gemeend dat het in de lijn van haar doelstelling ligt om een ‘Wft-personenregister’ op te richten waar deze informatie voor personen die werkzaam zijn in de financiële dienstverlening geregistreerd kan worden.

 

Website ontwerp © 2009 RV Productions. All Rights Reserved | disclaimer